Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol y Gwasanaethau Gwybodaeth. Lleolir ar gampws Penglais, mae'n cynnig lle tawel i astudio. Darperir ystod o gyfleusterau i'ch helpu gyda'ch astudiaethau ac i ymlacio'n dawel.

Dyma daith rithiol o gwmpas Llyfrgell Hugh Owen:

Oriau Agor

Gweler ein horiau agor yma  

Nodwch bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i ddod i mewn AC allan o Lyfrgell Hugh Owen ar bob adeg. Dylai ymwelwyr i'r llyfrgell gysylltu â ni o flaen llaw i drefnu mynediad.

Casgliadau

Mae casgliadau Llyfrgell Hugh Owen yn cwmpasu pynciau'r Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwyddorau'r Ddaear ac yn cynnwys:

Gellir dod o hyd i wybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgell yma

Cynlluniau llawr

 

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Mae Llyfrgell Hugh Owen yn cynnig:

 

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

 • Ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser penodol yn unig
 • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
 • Sychu arwynebau gwaith, argraffyddion, llygod bysellfyrddau ac ati cyn ac ar ôl eu defnyddio.
 • Eich bod chi'n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol 2 fedr neu gweithio mewn grwpiau o 6 neu lai (ystafelloedd astudio grŵp yn unig)
 • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Gwisgo gorchuddion hwyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'i eithrio
 • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl. Prif symptomau COVID-19 yw:
  • Peswch parhaus newydd;
  • Tymheredd uchel;
  • Colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Byddwn yn sicrhau:

 • Bod nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
 • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
 • Bod gorsafoedd glanweithio dwylo wrth y fynedfa a drwy'r adeilad.

 

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

 • Mae mynedfa/allanfa hygyrch i’r llyfrgell ar Lefel E ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu ddefnyddwyr â phroblemau symudedd. Cysylltwch â’r adran Cymorth i Fyfyrwyr i drefnu i gael mynediad trwy eich Cerdyn Aber yn ôl yr angen.
 • Mae lifft ar gael i ddefnyddwyr â phroblemau symuded sydd am gael mynediad i’r lloriau eraill. Mae wedi’i leoli ar bwys y Ddesg Ymholiadau - gofynwch wrth y Ddesg Ymholiadau am gymorth.
 • Mae toiledau i’r anabl ar Lawr E.
 • Mae dolenni sain ar gael yn y desgiau gwasanaeth.
 • Trosluniau Lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau
 • Mae ardal Cerdyn Gwyrdd ar lawr E, ac mae loceri ar gael
 • Mae Mannau Astudio Cerdyn Gwyrdd ar gael
 • Gallwn drefnu i nôl a dosbarthu deunyddiau darllen neu ddeunyddiau eraill yn y Llyfrgell, yn barod i’w casglu neu ar gyfer astudiaeth bersonol.
 • Mae'r Larymau Tân o fath Klaxon a chloch ill dau, ac mae'n hollbwysig nad ydych yn defnyddio'r lifft pan fo'r larwm tân yn canu. Os oes angen Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys arnoch cysylltwch â ni.
 • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.

Cysylltwch â ni os hoffech gael taith dywysedig o amgylch yr adnoddau, trafod Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol.