Llyfrgell Hugh Owen

 

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol Gwasanaethau Gwybodaeth. Lleolir ar gampws Penglais, wrth ymyl Adeilad Hugh Owen a Chanolfan y Celfyddydau [lleoliad].

Mae gan y Llyfrgell dri llawr, Lefel D, Lefel E a Lefel F ac ystafell astudio cynllun agored, Ystafell Iris de Freitas. Mae'n cynnig mannau tawel i astudio, amrywiaeth o gyfleusterau ac adnoddau a desg gymorth TG a Llyfrgell.

Nodyn atgoffa: Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i ddefnyddio'r llyfrgell a'r mannau astudio

 

Oriau agor

 

Cefnogaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth a lefelau gwasanaeth

Oriau craidd: 09:00-17:00 dydd Llun-Gwener

 • Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn cynnig ystod o wasanaethau a chymorth rhwng 09:00-17:00, dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor a’r gwyliau (ag eithrio pan fydd y llyfrgelloedd ar gau).

 

Mannau astudio

Mae amrywiaeth o fannau ar gyfer astudio'n dawel, unigol ac astudio mewn grŵp yn Ystafell Iris de Freitas ac ar Lefelau E & F yn Llyfrgell Hugh Owen.

Noder: Bydd angen eich Cerdyn Aber arnoch i ddefnyddio'r llyfrgell a'r mannau astudio

Lefelau E & F 

Study spaces in Level E & F

Mae amrywiaeth o fannau astudio, ystafelloedd astudio unigol a grŵp ac ystafell gyfrifiaduron (EL6) ar Lefelau E & F. Mae'r casgliadau o lyfrau hefyd yn cael eu cadw ar y lefelau hyn.

Mynediad

Nid oes angen archebu lle i ddod i astudio ar Lefelau E ac F, a gallwch bori'r casgliadau. Archebwch yr ystafelloedd astudio grŵp a'r carelau astudio unigol o flaen llaw. 

Sut mae cyrraedd Lefelau E ac F

Dewch i'r Llyfrgell trwy'r brif fynedfa ac i fyny'r grisiau ym mhen pellaf Lefel D:

Prif fynedfa'r Llyfrgell

 

Ystafell Iris de Freitas 

Study spaces in Iris de Freitas

Mae gan Ystafell Iris de Freitas gymysgedd o garelau astudio unigol ac ystafelloedd astudio grŵp, mannau astudio, argraffydd/llungopïwr/sganiwr ac ardal werthu bwyd a diod.

Mynediad 

Nid oes rhaid archebu lle i astudio yn Ystafell Iris de Freitas ond mae'n rhaid archebu'r ystafelloedd astudio o flaen llaw.

Sut mae cyrraedd Ystafell Iris de Freitas

Dewch i mewn i'r Llyfrgell trwy'r brif fynedfa ac ewch i fyny i Lefel E. Trowch i'r dde wrth ddod o'r grisiau, ewch heibio'r ddwy ystafell astudio ac mi welwch fynedfa Ystafell Iris de Freitas trwy'r drws nesaf ar y dde

Cynllun llaw yn dangos y ffordd i IdF o Lefel E

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Mae Llyfrgell Hugh Owen yn cynnig y canlynol:

Casgliadau

Mae casgliadau Llyfrgell Hugh Owen yn cwmpasu pynciau'r Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a Gwyddorau'r Ddaear ac yn cynnwys:

Gellir dod o hyd i wybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgell yma

Taith rithiol

Dyma daith rithiol o gwmpas Llyfrgell Hugh Owen:

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

 • Ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser penodol yn unig
 • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
 • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Gwisgo gorchuddion hwyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'i eithrio
 • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl.

Byddwn yn sicrhau:

 • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
 • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
 • Mae gorsaf diheintio dwylo ar gael wrth y fynedfa

Hygyrchedd

AccessAble - Cliciwch i gael Gwybodaeth am Hygyrchedd

 • Mae mynedfa/allanfa hygyrch i’r llyfrgell ar Lefel E ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn neu ddefnyddwyr â phroblemau symudedd. Cysylltwch â’r adran Cymorth i Fyfyrwyr i drefnu i gael mynediad trwy eich Cerdyn Aber yn ôl yr angen.
 • Mae lifft ar gael i ddefnyddwyr â phroblemau symuded sydd am gael mynediad i’r lloriau eraill. Mae wedi’i leoli ar bwys y Ddesg Ymholiadau - gofynwch wrth y Ddesg Ymholiadau am gymorth.
 • Mae toiledau i’r anabl ar Lawr E.
 • Mae dolenni sain ar gael yn y desgiau gwasanaeth.
 • Trosluniau Lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau
 • Mae ardal Cerdyn Gwyrdd ar lawr E, ac mae loceri ar gael
 • Mae Mannau Astudio Cerdyn Gwyrdd ar gael
 • Gallwn drefnu i nôl a dosbarthu deunyddiau darllen neu ddeunyddiau eraill yn y Llyfrgell, yn barod i’w casglu neu ar gyfer astudiaeth bersonol.
 • Mae'r Larymau Tân o fath Klaxon a chloch ill dau, ac mae'n hollbwysig nad ydych yn defnyddio'r lifft pan fo'r larwm tân yn canu. Os oes angen Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys arnoch cysylltwch â ni.
 • Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.

Cysylltwch â ni os hoffech gael taith dywysedig o amgylch yr adnoddau, trafod Cynllun Personol Gadael Adeilad ar Frys neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol.