Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar y 4ydd llawr o adeilad y Gwyddorau Ffisegol ar gampws Penglais [Lleoliad]. Mae’r Llyfrgell hon yn gartref i ddeunyddiau ar gyfer astudio mathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg.

 • Defnyddiwch y peiriant hunan ddychwelyd i ddychwelyd llyfrau.
 • Mae'r ddesg ymholiadau wedi'i staffio rhwng 8:30yb a hanner dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Gellir cael  cymorth a chefnogaeth y tu allan i'r oriau hyn drwy:
  • defnyddio Sgwrsiwch Nawr ar y dudalen yma
  • e-bostio gg@aber.ac.uk
 • Parchwch anghenion defnyddwyr eraill y Llyfrgell, a chadwch sŵn ac aflonyddwch i'r lleiafswm.
 • Atgoffir holl ddefnyddwyr y llyfrgell o'r angen o gael Cerdyn Aber i gael mynediad i’r llyfrgell, ac i sicrhau eu bod yn cadw eu Cerdyn Aber gyda nhw pan fyddant yn gadael.

Oriau agor

Mae ein horiau agor ar gael yma

Casgliadau

Mae'r llyfrgell yn gartref i ddeunyddiau ar gyfer chyfrifiadureg, mathemateg a ffiseg gan gynnwys y casgliad arbennig yma:

Gellir dod o hyd i wybodaeth am fenthyca o gasgliadau'r llyfrgelloedd ar y dudalen hon

Cynllun llawr

Cyfleusterau

Eich Diogelwch

I amddiffyn eich hun ac eraill gofynnwn i chi:

 • Ymweld â’r Llyfrgell yn ystod eich slot amser penodol yn unig
 • Defnyddio hylif glanweithiol cyn dod i mewn, ac yn rheolaidd wrth ddefnyddio'r Llyfrgell.
 • Sychu arwynebau gwaith, argraffyddion, llygod bysellfyrddau ac ati cyn ac ar ôl eu defnyddio.
 • Eich bod chi'n cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol 2 fedr neu gweithio mewn grwpiau o 6 neu lai (ystafelloedd astudio grŵp yn unig)
 • Defnyddio'ch Cerdyn Aber eich hun i gael mynediad i mewn ac allan o'r llyfrgell.
 • Gwisgo gorchuddion hwyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'i eithrio
 • Peidio â dod i’r Llyfrgell os ydych chi'n sâl. Prif symptomau COVID-19 yw:
  • Peswch parhaus newydd;
  • Tymheredd uchel;
  • Colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Byddwn yn sicrhau:

 • Bod nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr yn y Llyfrgell ar yr un pryd.
 • Bod staff sydd yn gweithio yn y Llyfrgell yn dilyn arferion hylendid a argymhellir.
 • Bod glanhau rheolaidd yn cael eu gwneud.
 • Bod gorsafoedd glanweithio dwylo wrth y fynedfa a drwy'r adeilad.

 

Hygyrchedd

 • Mae ramp ar gael o'r brif fynedfa ar yr ochr dde o'r adeilad.
 • Mae'r cyfleusterau toiled hygyrch ar gael ar lawr gwaelod yr adeilad hwn.
 • Mae'r llyfrgell Gwyddorau Ffisegol ar y 4ydd llawr, ble gellir cael mynediad o'r lifft. Mae lifft ar gael o gyntedd y llyfrgell  i gael mynediad i brif gorff y llyfrgell.
 • Mae dolen sefydlu clyw ar gael wrth y ddesg ymholiadau.
 • Mae chwyddwydrauthrosluniau lliw ar gael i'w benthyg o'r ddesg  ymholiadau.
 • Gallwn drefnu i nôl deunyddiau darllen neu ddeunyddiau arall o fewn y llyfrgell yn barod i'w casglu neu astudio personol.
 • Cysylltwch â Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Swyddfa Diogelwch Iechyd a'r Amgylchedd,  i drefnu cynllun gwacau brys personol (PEEP) ar gyfer y llyfrgell berthnasol.

Os hoffech gael taith dywys o amgylch y cyfleusterau i drafod unrhyw ofynion penodol sydd gennych, cysylltwch â ni.