Gwasanaeth Digideiddio

Golwg Gyffredinol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dal trwydded gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA), sy'n caniatáu i staff y llyfrgell ddigideiddio, neu sganio deunydd i ddibenion dysgu academaidd, yn amodol ar gael caniatâd deiliad yr hawlfraint, cyfyngiadau trwydded, a chronfeydd y ganolfan gostau. Ceir crynodeb o'r drwydded drwy fynd i'r dudalen we https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/digitisation/cla/ 

Mae'r llyfrgell yn darparu'r gwasanaeth digideiddio trwy'r system rhestrau darllen ar-lein, Aspire. Gan weithio o fewn i reoliadau hawlfraint, gellir sganio penodau o lyfrau ac erthyglau o gyfnodolion a'u cysylltu'n uniongyrchol i'r rhestr ddarllen berthnasol yn Aspire. Mae'r gwasanaeth digideiddio yn defnyddio Storfa Cynnwys Digidol y CLA i sicrhau cydymffurfio â hawlfraint ac i ddarparu'r detholiadau a gafodd eu digideiddio ar ffurf dolenni y gall myfyrwyr eu defnyddio i agor dogfennau PDF.

Mae staff y llyfrgell yn sicrhau cydymffurfio trwy:

 • chwilio i weld a oes cyfyngiadau hawlfraint
 • creu detholiadau digidol proffesiynol a safonol
 • llwytho dolenni'n uniongyrchol i restr ddarllen y modiwl yn Aspire
 • cadw cofnodion ac adroddiadau fel y mae'r drwydded yn mynnu

Diweddariad COVID-19

1. Diwygiad i'r drwydded CLA

2. Gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau

 

1. Diwygiad i'r drwydded CLA

Mae'r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (Copyright Licensing Agency/CLA) wedi diwygio telerau ei Thrwydded Addysg Uwch dros dro. Byddwn yn gallu sganio mwy o gynnwys o lyfrau printiedig gan roi mwy o fynediad i fyfyrwyr at adnoddau dysgu ar-lein tan 31 Gorffennaf 2021.

Y prif newid yw:

 • Mae'r terfyn maint ar gyfer sganio o lyfrau print yn cael ei gynyddu i 20% neu ddwy bennod, p'un bynnag yw'r mwyaf, o'i gymharu â'r 10% neu'r 1 bennod arferol.

Mae hyn yn berthnasol i:

Sylwch ar y canlynol:

 • Mae'r caniatâd estynedig yn un dros dro, a bydd yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2021, ac ar ôl hynny bydd y drwydded yn dychwelyd i'r terfyn maint safonol o 10% neu un bennod
 • Rhaid dileu'r holl ddarnau a lanlwythwyd (h.y. yr ail bennod) o dan y ddarpariaeth arbennig hon erbyn 31 Gorffennaf 2021.

Staff yn gwneud cais digideiddio ar gyfer rhestr ddarllen

Sylwch: os ydych am ddefnyddio'r estyniad o 20%, rhaid nodi'r penodau ar wahân yn eich rhestr Aspire. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i wneud hyn drwy fynd i'r Cwestiwn a Holir yn aml: https://faqs.aber.ac.uk/3012

Gall unrhyw aelod o staff academaidd Prifysgol Aberystwyth sy'n dysgu modiwl ac wedi creu rhestr ddarllen yn Aspire (os oes angen rhestr ddarllen i'r modiwl dan sylw) ddefnyddio'r gwasanaeth digideiddio. Mae'n wasanaeth am ddim i'n holl staff academaidd.

Os hoffech wneud cais i ddigideiddio pennod neu erthygl:

 • Ychwanegwch yr adnodd ar y rhestr ddarllen Aspire fel Pennod neu Erthygl
 • Cliciwch yr opsiwn Cais am Ddigideiddio o'r ddewislen wrth ymyl y darlleniad
 • Cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen ar-lein fer 

Bydd staff y llyfrgell yn creu neu'n archebu copi digidol o'r bennod / erthygl wedi'i glirio gan hawlfraint a'i gysylltu'n uniongyrchol â'r eitem yn eich Rhestr Ddarllen ar Aspire. Os oes unrhyw gyfyngiadau hawlfraint, bydd staff y llyfrgell mewn cysylltiad i gynghori.

 

2. Gwasanaeth dros dro i ddigideiddio pennod/penodau o lyfrau 

Mewn ymateb i COVID-19, rydym yn cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau tra bo mynediad at ddeunyddiau yn y Llyfrgell yn gyfyngedig. Ceir mwy o fanylion am y gwasanaeth a'r ffurflen gais drwy fynd i https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/digitisation/digideiddiopennod/  

 

Manteision - pam digideiddio?

Mae nifer o fanteision i ddigideiddio deunydd. O sicrhau bod deunydd ar gael yn fwy eang fel hyn...

 • gall pob myfyriwr ar y modiwl ddarllen yr eitem/au 24/7 - hyd yn oed os yw'r llyfrgell ar gau
 • gall myfyrwyr dysgu o bell a defnyddwyr oddi ar y campws fynd at yr eitemau pa le bynnag y maen nhw
 • mae llai o bwysau'n cael ei roi ar y stoc benthyca
 • ceir llai o drafferthion oherwydd eitemau coll
 • mae adnoddau'r llyfrgell yn darparu ar gyfer anghenion yn fwy effeithiol
 • Gallwn fod yn sicr ein bod yn cydymffurfio ag amodau trwydded sganio'r CLA - gallai torri amodau'r drwydded arwain at golli trwydded, cosbau a dirwyon
 • mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddarllen yn ehangach
 • mae deunydd sydd ar hyn o bryd ddim ond mewn print ar gael i fwy o fyfyrwyr

 

Rhagor o wybodaeth