Eiddo Coll

Nid yw'r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiogelwch eiddo personol y defnyddiwr.  Byddwch cystal â gofalu am eich eiddo a labelu dyfeisiau cludadwy gyda'ch enw llawn, rhif cyfeirnod myfyriwr neu enw defnyddiwr.

Dylai unrhyw eiddo coll a ddewch o hyd i yn Llyfrgell Hugh Owen neu Lyfrgell Gwyddorau Ffisegol gael ei gyflwyno i’r ddesg ymholiadau yn Llyfrgell Hugh Owen.

Bydd eiddo coll yn cael ei gofnodi ar ein cronfa ddata Eiddo Coll.

Bydd staff yn ceisio canfod perchennog unrhyw eiddo coll, lle y bo'n bosibl, byddwn yn cysylltu â nhw i roi gwybod iddynt fod yr eitem wedi'i darganfod. 

Dychwelir eitemau yn y cyflwr y cawsant eu derbyn. 

Dylai defnyddwyr sy'n chwilio am eitemau a gollwyd yn y Llyfrgell gysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth  gyda disgrifiad manwl o'r eitem yn ogystal â'r dyddiad y collwyd.

 Gofynnir i unrhyw un sy'n hawlio eiddo i ddangos eu Cerdyn Aber neu Cerdyn Adnabod arall i gadarnhau hunaniaeth a gofynnir iddynt am wybodaeth manwl am yr eitem i brofi perchnogaeth. Os yw'r eitem sy'n cael ei hawlio yn cynnwys ID ffotograffig, bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwirio bod y ddelwedd yn cydweddu yr hawlydd. 

Os yw defnyddwyr am storio unrhyw eitemau gwerthfawr pan yn gweithio yn y Llyfrgell, gellir benthyca loceri dyddiol o’r Ddesg Ymholiadau ar Llawr D. Mae manylion llawn ar gael yma:https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/lockers/

Os na hawlir eiddo coll o fewn y cyfnod cadw, caiff ei ailgylchu neu ei waredu'n gyfrifol. Caiff yr holl ddata personol ei dynnu a'i ddinistrio'n ddiogel.

Amseroedd cadw a gwaredu eiddo coll

 

Eitemau Gwerthfawr

Eitemau sy'n cynnwys Data Personol

Bwyd a Diod

Eitemau Eraill

 

Gemwaith
Waledi/Pyrsiau
Ffonau Symudol
Camerau
Gluniaduron
Eitemau trydanol gwerthfawr eraill

Pasbport
Trwydded Gyrru
Cardiau credyd / Cardiau debyd
Allweddi
Cof bach

Bydd bwyd a diod yn cael eu waredu ar unwaith.

Dillad
Fflasgiau / poteli
Blychau Bwyd
Llyfrau (nad ydynt yn eiddo i'r llyfrgell )
Eitemau Chwaraeon
Folderi Gwaith / Papur
Gwefryddiau / ceblau

Gweithred

Os oes modd adnabod y perchennog, cysylltir â hwy yn eu cynghori i gasglu'r eitem o'r Llyfrgell.

Bydd eitemau'n cael eu cadw am bythefnos, ac wedi hynny byddant yn cael eu hailgylchu neu eu rhoi i elusen fel sy'n briodol..

Os oes modd adnabod y perchennog, cysylltir â hwy yn eu cynghori i gasglu'r eitem o'r Llyfrgell. Rhaid i berchnogion gasglu eitemau o fewn pythefnos i'r hysbysiad.

Os oes modd adnabod y perchennog, cysylltir â hwy yn eu cynghori i gasglu'r eitem o'r Llyfrgell. Rhaid i berchnogion gasglu eitemau o fewn pythefnos i'r hysbysiad.

Os na ellir adnabod y perchennog, ymdrinnir â'r eitemau fel a ganlyn:

  • Pasbort – Dychwelyd i'r Swyddfa Basbort
  • Trwydded Yrru – Dychwelyd i'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau DVLA
  • Credyd / Cardiau Debyd – wedi'i chanslo gyda'r banc a'i dinistrio
  • Allweddi – ei dinistrio
  • Cof bach – Disodli ac Ailgylchu.

 

Cedwir eitemau am bythefnos cyn cael eu hailgylchu neu eu rhoi i elusen