Trefloyne

Trosolwg

Mae Trefloyne wedi’i lleoli ar Gampws Penglais, mewn lleoliad rhagorol yn agos i holl amwynderau’r Campws. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae, sydd ond 10 munud i ffwrdd ar droed.

Llety

Ystafelloedd sengl sydd gan Trefloyne, wedi’u trefnu’n fflatiau hunangynhwysol gan rannu ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Mae pob fflat yn lletya 7 o fyfyrwyr a cheir ystafell gawod, ystafell ymolchi ac ystafell toiled ar wahân gyda basn ymolchi. Ceir basn ymolchi yn yr ystafelloedd gwely/astudio hefyd.

Arlwyo       

Neuadd hunanarlwyo yw Trefloyne, gyda’r myfyrwyr yn rhannu ceginau mewn fflatiau hunangynhwysol.  Yn y ceginau ceir oergell/rhewgell, ffwrn â gril a phentan, ffwrn microdon, tegell, peiriant tostio, bwrdd a chadeiriau, hoover, haearn smwddio, bwrdd smwddio, mop a bwced a brwsh a phan ac ardal eistedd feddal fel eitemau safonol

Mae Trefloyne wedi’i lleoli o fewn 5 munud o gerdded i archfarchnad CK’s, neu gall preswylwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mwy o faint yn y dref.

Adnoddau

Mae prif adnoddau Trefloyne yn cynnwys:

 • Llety hunanarlwyo
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Cyfleusterau Golchdy
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Canolfan ddysgu (Y Lolfa @ Rosser) - yn cynnwys gorsafoedd gwaith PC, Wi-Fi, ardaloedd astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffas lledr
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, angen trwydded)
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a chyngor.

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn ac Offer

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matras
 • Cwpwrdd wrth ochr y gwely
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp desg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin sbwriel
 • Basn ymolchi

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 Oergell ac 1 Rhewgell, neu 2 Oergell/Rhewgell. Sy’n rhoi 1 silff neu ddrôr yn yr oergell ac 1 drôr yn y rhewgell ar gyfer pob unigolyn
 • 2 ffwrn â gril/hob
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer

Dodrefn:

 • Bwrdd cinio a chadeiriau (Cadair ar gyfer pob unigolyn)
 • Soffa

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Hysbysfwrdd

Ystafell ymolchi

 • Toiled
 • Basn ymolchi
 • Baddon

Ystafell gawod

 • Cawod

Ystafell Doiled

 • Toiled
 • Basn ymolchi

Lleoliad

map Cliciwch ar y map i weld union leoliad Trefloyne.

O fewn pum munud o gerdded o ‌Trefloyne gallwch gyrraedd:

Gallery

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yn Nhrefloyne. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar fan wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd.

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

Sengl £95.41 39 wythnos* £95.41 39 weeks**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety