Trosolwg

O fis Medi 2020 bydd Pantycelyn, neuadd breswyl enwocaf Cymru, yn cynnig llety en-suite newydd sbon ar gyfer hyd at 200 o fyfyrwyr, sy’n dymuno byw trwy gyfrwng y Gymraeg, gofod cymdeithasol cyffrous, cyfleusterau gemau ac ystafelloedd astudio gyda’r offer diweddaraf.

Bum munud ar droed o gampws Penglais ac o’r dref, Pantycelyn yw calon cymuned fywiog myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Aberystwyth.

Yn unol â thraddodiad Pantycelyn, bydd y breswylfa yn neuadd agored ac ar gael i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ac unrhyw fyfyrwyr sy'n edrych i ddysgu'r Gymraeg.

Mae hefyd yn gartref i UMCA – Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth – tîmau chwaraeon a gweithgareddau cymdeithasol Y Geltaidd, ac Aelwyd Pantycelyn.

Mae Pantycelyn yn unigryw gan ei bod neuadd arlwyo sy’n cynnig cyfle i breswylwyr gyd-fwyta a chymdeithasu amser bwyd yn y ffreutur ar y llawr gwaelod, ac am £5512 am y flwyddyn academaidd 2020/2021 (gan gynnwys bwyd), mae’n werth rhagorol am arian.

Hefyd ar y llawr gwaelod fe welwch nifer o ystafelloedd cymunedol amlbwrpas, sy'n cynnig ystod eang o gyfleusterau a gwasanaethau.

Pantycelyn, dy gartref oddi cartre, a llawer mwy.

Profiadau cyn-fyfyrwyr ym Mhantycelyn

Cyfleusterau a Gwasanaethau

Dyma rai o’r brif gyfleusterau Pantycelyn:

 • Llety arlwyo gyda bwyty annatod ar y llawr gwaelod, ar gael dydd Llun - dydd Gwener ar gyfer brecwast a phryd gyda'r nos.  Yn ystod amseroedd eraill, gan gynnwys y penwythnosau, mae yna ystod eang o fwyd poeth ar gael yn Undeb y Myfyrwyr, Canolfan y Celfyddydau a Tamed Da. Ceir rhagor o fanylion ar dudalennau’r Gwasanaethau Croeso.
 • Wi-Fi a chysylltiad gwifrau
 • Ystafelloedd astudio tawel gyda chyfleusterau cyfrifiadurol
 • Dwy ystafell gyfarfod fach
 • Pedair ystafell gyffredin ar y llawr gwaelod:
  Boed hynny ar gyfer gwaith grŵp, fel gofod perfformio, ymarferion cerdd, ar gyfer cyfarfodydd cymdeithas neu ddim ond lle arall i eistedd, astudio ac ymlacio - mae gennym ystafelloedd gyda cyfleusterau amlgyfrwng, piano, seddi meddal, byrddau, desg a chyfleusterau gemau - popeth y gallwch chi ei angen o dan yr un to!
  • Lolfa Fach
  • Lolfa Fawr
  • Ystafell Gyffredin Hŷn
  • Ystafell Gyffredin Iau
 • Swyddfa UMCA – Undeb Myfyrwyr Cymreig Aberystwyth
 • Ystafell post gyda blychau post diogel
 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Gwasanaeth glanhau a ddarperir ym mhob man cymunedol y tu allan i'ch ystafell, gan gynnwys mynedfeydd, glaniadau, grisiau a choridorau a lleoedd cymdeithasol ar y llawr gwaelod
 • Cyfleusterau gwerthu
 • Storfa ddiogel i gadw beiciau.
 • Pwyntiau casglu Sbwriel ac Ailgylchu
 • Parcio (cyfyngedig, angen trwydded)
 • Cynorthwywyr Preswyl sy'n darparu cefnogaeth ac arweiniad i chi.

Beth sydd yn eich Ystafell?

 • Gwely a matres
 • Cabinet(au) storio
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp desg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin gwastraff

Ystafell ymolchi en-suite

 • Cawod
 • Toiled
 • Basn golchi gyda drych
 • Bin
 • Brwsh toiled

 

Beth sydd yn eich cegin?

Er bod Pantycelyn yn breswylfa arlwyo, mae nifer o geginau yn y neuadd - sy'n darparu 1 cegin ar gyfartaledd i bob 8 myfyriwr.

Cegin

 • Oergell/Rhewgell.
 • Popty ping.
 • Boeler dŵr poeth wedi'i osod ar wal.
 • Tostiwr
 • Hwfer
 • Haearn
 • Bwrdd smwddio.
 • Bwced a mop.
 • Padell lwch a brwsh.
 • Brwsh llawr.
 • Biniau – Ailgylchu sych cymysg, gwydr, bwyd a gwastraff cyffredinol.

Lleoliad

Map showing location of PantycelynCliciwch ar y map i weld lleoliad Pantycelyn.

Mae Pantycelyn o fewn taith gerdded dwy funud i:

Galeri

Lluniau artistiaid o ystafell wely nodweddiadol ym Mhantycelyn. (cliciwch ar y delweddau i weld fersiwn fwy)

Ensuite bedroom
Ensuite bedroom
Ensuite bedroom
The Refrectory
Quiet Study Room
Y Lolfa Fawr
Y Lolfa Fach

Ffioedd

Math o Ystafell

Cost Wythnosol 2020 / 2021

Hyd y Drwydded 2020 / 2021

Sengl £167.02 (yn cynnwys lwfans bwyd o £50 yr wythnos) 33 wythnos*

 

*33 wythnos =  

18/09/2020 – 12/12/2020

02/01/2021- 20/03/2021

10/04/2021 – 18/06/2021

Er ei bod yn ofynnol i chi adael Pantycelyn yn ystod gwyliau'r Nadolig a'r Pasg, gellir gadael eich eiddo ym Mhantycelyn a gellir archebu nosweithiau ychwanegol ar gyfradd llety yn unig (dim darpariaeth arlwyo) yn ystod y cyfnodau gwyliau hyn.

Mae'r lwfans bwyd yn hyblyg - os na ddefnyddiwch y lwfans dyddiol / wythnosol, bydd yr arian yn cael ei drosglwyddo a gellir ei ddefnyddio ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd eich Trwydded.

 

 Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety