Cwrt Mawr Band Pris 1

cwrt mawr

Cwrt Mawr Band Pris 1

Gwneud Cais Ar-lein Cymharu Llety

Trosolwg

Mae Cwrt Mawr wedi’i leoli ar dop Campws Penglais, yn agos i holl adnoddau’r Campws. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae, sydd ond 10 munud i ffwrdd ar droed.

Llety

Mae Cwrt Mawr yn dal oddeutu 600 o fyfyrwyr mewn ystafelloedd sengl wedi’u trefnu’n fflatiau hunangynhaliol. Gall pob fflat ddal rhwng 6 a 10 o fyfyrwyr a fydd yn rhannu cegin a chyfleusterau ymolchi. Mae gan y rhan fwyaf o fflatiau 2 ystafell gawod a 2 doiled yn ogystal â basnau ymolchi ym mhob ystafell wely.

Arlwyo

Mae’r holl fflatiau yng Nghwrt Mawr yn rhai hunanarlwyo, a bydd y myfyrwyr yn rhannu ceginau mewn fflatiau hunangynhaliol. Mae Cwrt Mawr wedi’i leoli 5 munud ar droed o archfarchnad CK's, neu gall myfyrwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mawr yn y dref.

Ond, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber, neu gall teulu/ffrindiau ychwanegu ato ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r bwytai ar y campws – mi gewch ostyngiad o 10% yn ogystal!

Adnoddau

Dyma rai o brif adnoddau Cwrt Mawr:

 • Llety hunanarlwyo.
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig.
 • Cyfleusterau golchi dillad.
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau.
 • Canolfan Ddysgu (The Lounge @ Rosser) – sy’n cynnwys gweithfannau cyfrifiaduron, Wi-Fi, ardaloedd astudio i grwpiau, llungopïwr, peiriannau bwyd, soffas lledr.
 • Storfa feiciau diogel sy’n dal hyd at 60 beic.
 • Mannau casglu Sbwriel ac Ailgylchu.
 • Parcio (cyfyngedig, rhaid cael trwydded).
 • Staff Cymorth Preswyl yn byw yn y neuadd.
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a cyngor.

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn ac Offer

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matras
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp ddesg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin sbwriel
 • Basn ymolchi â drych

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 Oergell ac 1 Rhewgell, neu 2 Oergell/Rhewgell. Sy'n rhoi 1 silff neu ddrôr yn yr oergell ac 1 drôr yn y rhewgell ar gyfer pob unigolyn
 • 2 ffwrn â gril/hob
 • Popty ping
 • Tegell
 • Tostiwr
 • Hwfer

Dodrefn:

 • Bar brecwast gyda stolion (1 stôl ar gyfer pob unigolyn)
 • 2 Soffa
 • Bwrdd coffi

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn
 • Bwrdd smwddio
 • Bwced a mop
 • Padell lwch a brwsh
 • Brwsh llawr
 • Hysbysfwrdd

Ystafell ymolchi

 • 2 doiled
 • Glanweithydd dwylo / basn ymolchi
 • 2 gawod

Lleoliad

mapCliciwch ar y map i weld union leoliad Cwrt Mawr.

Mae Cwrt Mawr o fewn 5 munud ar droed i

Gallery

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yng Nghwrt Mawr. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar y man wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd. Nodir, mae'r lluniau a ddefnyddiwyd yn sampl o'r math o ystafelloedd sydd ar gael ac mi fydd y steil yn gwahaniaethu rhwng y gwahanol lleoliadau.

Ffioedd

Math o Ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

Sengl £95.41 39 wythnos* £95.41 39 wythnos**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety