Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE)

Am arweiniad defnyddio'r system ar-lein y Cynllun Cyfrannu Effeithiol i'r ymgeisydd, cliciwch ar Canllawiau CCE

Am arweiniad defnyddio'r system ar-lein y Cynllun Cyfrannu Effeithiol i adolygwyr, cliciwch ar Canllawiau Adolygydd CCE

Cliciwch yma i fewngofnodi'r i'r system ar-lein CCE

Cliciwch yma i weld y fersiwn newydd o'r cyflwyniad Panopto

Cynllun Cyfraniad Effeithiol - Staff Academaidd (PDF)

Cynllun Cyfraniad Effeithiol- Staff Anacademaidd 

Er mwyn i ni gallu galluogi cymaint o staff â phosib i gwblhau eu sgyrsiau cyfraniad effeithiol wrth i ni weithio o dan yr amgylchiadau eithriadol presennol, mae ffurflen Word  i staff ar raddau 1 -5 i ddefnyddio:

Ffurflen CCE ar gyfer staff anacademaidd Graddau 1-5

Nid yw'r ffurflen hon yn gofyn i chi defnyddio myhr.aber.ac.uk na PoblAberPeople o'ch cartref. Gall y ffurflen gael ei llenwi gan naill ai'r adolygydd neu'r aelod o staff, i gofnodi'r sgwrs cyfraniad effeithiol, ac yna dylid ei chyflwyno i adnoddau dynol drwy e-bostio : hr@aber.ac.uk.

Fe fydd y ffurflen hwn yn cael ei gofnodi ar PoblAberPeople a hefyd bydd copi yn cael ei lanlwytho er mwyn i'r aelod o staff gael mynediad iddo yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am sut i ddefnyddio’r ffurflen hon, cysylltwch â’ch Partner Busnes AD ar:  hrbp@aber.ac.uk

Y Cynllun Cyfraniad Effeithiol yw'r broses newydd a symlach ar gyfer rheoli perfformiad. Yn gryno, mae'r Cynllun Cyfraniad Effeithiol yn golygu:

  • Un cyfarfod - unwaith y flwyddyn
  • Cyfuno'r 3 elfen i'r staff Academaidd: sef WAMM, PeRP ac SDPR fel y bydd y drafodaeth am ansawdd ac effaith hefyd yn cael ei chyfuno.
  • Hwyluso trafodaethau am ddisgwyliadau a hyblygrwydd y rôl
  • Cyfuno'r sgwrs am y rôl a datblygu gyrfaol - yn enwedig o ran FfRhY 2020 a chyfraniad y staff i gyd tuag at eu hadran / eu Hathrofa a'r Brifysgol.
  • Llwybr i ddiffinio Compact y Cyfnod Prawf i staff newydd - does dim angen ffurflenni gwahanol ychwanegol.

Cyflwynwyd y drefn Datblygu Staff ac Adolygu Perfformiad (SDPR) yn 2010 a'r Cynllun Ymchwil Personol (PeRP) yn 2014. Datblygwyd WAMM yn ystod 2014/15 ac mae wedi'i dreialu a'i adolygu gan aelodau o'r staff yn ystod 2015/16.

Yn wreiddiol, cynlluniwyd y prosesu hyn at ddibenion penodol ond erbyn hyn maent wedi'u datblygu fel ei bod yn bosib eu cyfuno yn effeithiol yn un cynllun, sef y Cynllun Cyfraniad Effeithiol (CCE).

Nod y Cynllun hwn yw hwyluso trafodaethau er mwyn i'r holl aelodau o staff allu sicrhau bod eu cyfraniad unigol o'r ansawdd orau posib ac yn cael cymaint o effaith â phosib, ac ar yr un pryd yn rhoi ystyriaeth i'w hanghenion hyfforddi ac yn rhoi cymorth priodol i ddatblygu staff fel y byddant yn gallu cyflawni eu rôl a rheoli eu llwyth gwaith.

Yn ystod cyfarfod y Cynllun dylid cysylltu'r nodau personol a'r anghenion hyfforddi yn glir â'r nodau ac amcanion yng nghyflwyniad yr Adran/Athrofa i'r cylch Cynllunio a Chyllidebol ac â thri amcan creiddiol y Brifysgol; sef Denu Myfyrwyr, Enw Da a Chynnal y Dyfodol.

Bydd y Cynllun Cyfraniad Effeithiol yn galluogi'r trafodaethau hyn. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i staff i ystyried materion iechyd a lles, a chydbwysedd bywyd a gwaith.

Bydd y cynllun cyfunol hwn hefyd yn lleihau'r baich gweinyddol ar reolwyr a staff.

Er mai ar y staff academaidd yn unig y bydd  cyfuno'r SDPR, PeRP ac WAMM yn effeithio, fe fydd y drefn Datblygu Staff ac Adolygu Perfformiad i'r staff cymorth proffesiynol hefyd yn cael ei hailenwi'n Gynllun Cyfraniad Effeithiol, gan ganolbwyntio ar eu cyfraniad at waith eu Hadran a'r Brifysgol.

Mae porth wedi'i ddatblygu i sicrhau bod modd llenwi'r ffurflen ar-lein a'i llwytho i ABW. Bydd hynny'n sicrhau y gallwn fonitro'r cyfraddau cwblhau yn y Brifysgol. Ac rydym yn awyddus i'r rheolwyr ddefnyddio'r porth hwnnw am y Cynllun Cyfraniad Effeithiol i bob aelod o'r staff am y Flwyddyn Academaidd 2016/17.