Polisi Absenoldeb Profedigaeth Rhieni

Cymhwystra Ar Gyfer Absenoldeb
Cymryd Absenoldeb Profedigaeth Rhiant (APR)
Hysbysiad
Hyd Y Gofynion Hysbysu
Tâl Profedigaeth Statudol Rieni
Hawl i ddychwelyd ar ôl APR
Adolygiad Polisi

Mae Rheoliadau Absenoldeb Profedigaeth Rhieni 2020, yn cyflwyno absenoldeb a thâl profedigaeth statudol i rieni mewn perthynas â’r plant sy'n marw ar neu ar ôl 6 Ebrill 2020.

Prif fuddiolwyr absenoldeb profedigaeth rhiant statudol yw gweithwyr sy'n rhieni i blentyn marw o dan 18 oed.  Mae hyn yn cynnwys rhieni mabwysiadol, rhieni maeth a gwarcheidwaid a'r rhieni a fwriedir o dan gytundeb croth yn ogystal â grwpiau mwy anffurfiol megis perthnasau agos neu gyfeillion i'r teulu sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am ofal y plentyn yn absenoldeb rhieni am gyfnod di-dor neu o leiaf 4 wythnos cyn y farwolaeth.

1. Cymhwystra Ar Gyfer Absenoldeb

Mae absenoldeb profedigaeth rhiant yn hawl cyflogaeth "diwrnod un", sy'n golygu nad oes angen lleiafswm cyfnod o wasanaeth ar y gweithwyr ar gyfer yr absenoldeb.

Mae cymhwysedd yn ymestyn i gynnwys unigolion sydd â chyfrifoldeb gofalu am blentyn ymadawedig sydd wedi marw ar yr amod bod yr unigolyn, am gyfnod parhaus o bedair wythnos o leiaf cyn i'r plentyn farw wedi bod yn byw gyda'r plentyn a'i fod yn cael chyfrifoldeb dros y plentyn.

Mae rhieni sy'n dioddef marw-enedigaeth 24 wythnos neu fwy yn y beichiogrwydd hefyd â hawl i absenoldeb profedigaeth rhiant.

2. Cymryd Absenoldeb Profedigaeth Rhiant (APR)

Gellir cymryd APR ar unrhyw adeg o fewn 56 wythnos i farwolaeth y plentyn.

Mae'r hawl statudol i bythefnos o wyliau. Rhaid cymryd yr absenoldeb hwn mewn blociau o un wythnos ac nid yw ar gael fel diwrnodau unigol.

Gall rhieni gymryd gwyliau mewn bloc unigol o 2 wythnos neu mewn dau floc ar wahân o un wythnos yr un.  Nid oes angen i'r wythnosau fod yn olynol.

Pan fydd mwy nag un plentyn yn marw, mae gan y gweithiwr yr hawl i gael pythefnos o absenoldeb profedigaeth rhiant mewn perthynas â phob plentyn.

Lle mae gweithiwr sydd wedi cael profedigaeth eisoes ar absenoldeb mamolaeth, yna gall ychwanegu'r absenoldeb profedigaeth rhiant hyd at ddiwedd ei gyfnod. Yna, rhaid cymryd y APR mewn un cyfnod olynol.

Yn yr achos lle mae'r gweithwr yn hysbysu'r brifysgol o'i fwriad i ddechrau absenoldeb profedigaeth rhiant a mae’r gweithwr eisoes yn y gwaith y diwrnod hwnnw, bydd y APR yn dechrau ar y diwrnod nesaf.

3. Hysbysiad

I gymryd absenoldeb profedigaeth rhiant, rhaid i’r gweithiwr gadarnhau i'r adran adnoddau dynol neu'r rheolwr llinell y byddant yn cymryd yr absenoldeb hwn a darparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Dyddiad marwolaeth y plenty
  • Eu perthynas â'r plentyn ymadawedig sy'n rhoi hawl iddynt gael absenoldeb profedigaeth rhiant statudol
  • Y dyddiad y maent yn dechrau eu absenoldeb profedigaeth rhiant
  • Os ydynt yn bwriadu cymryd un neu ddwy wythnos o absenoldeb profedigaeth rhiant

D.S. Bydd yr adran adnoddau dynol neu'r rheolwr llinell wedyn yn cwblhau'r ffurflen APR ar gyfer y gweithiwr

4. Hyd Y Gofynion Hysbysu

Os yw'r gweithwr yn cymryd absenoldeb o fewn 56 diwrnod i farwolaeth y plentyn yna gall gymryd yr absenoldeb yn syth heb orfod rhoi cyfnod o rybudd.

I ganslo absenoldeb profedigaeth rhiant yr wythnos hon, rhaid i'r gweithwr roi rhybudd erbyn yr adeg ar ddiwrnod cyntaf yr wythnos honno pryd y byddai'r gweithwr wedi bod yn dechrau ar ei waith.

Os yw'r gweithwr yn cymryd gwyliau dros 56 diwrnod ar ôl marwolaeth y plentyn, mae angen o leiaf un wythnos o rybudd o'i fwriad i gymryd absenoldeb profedigaeth rhiant.

I ganslo absenoldeb profedigaeth rhiant yr wythnos hon, rhaid i'r gweithiwr roi rhybudd i'r cyflogwr o leiaf un wythnos cyn dechrau'r wythnos honno.

Ni chaiff gweithiwr ganslo unrhyw wythnos o absenoldeb profedigaeth rhiant sydd eisoes wedi dechrau.

5. Tâl Profedigaeth Statudol Rieni

I fod yn gymwys i gael tâl profedigaeth statudol ar gyfer rhieni, mae'n ofynnol i weithwyr sydd ar absenoldeb profedigaeth rhieni gael:

  • O leiaf 26 wythnos o gyflogaeth barhaus gyda'u cyflogwr yn bennu gyda'r wythnos cyn yr wythnos y mae eu plentyn yn marw ac yn dal i gael ei gyflogi gan y cyflogwr hwnnw ar y diwrnod y mae eu plentyn yn marw; 

A

  • Enillion wythnosol arferol yn yr wyth wythnos hyd at yr wythnos cyn marwolaeth y plentyn sydd ddim llai na'r terfyn enillion isaf at ddibenion cyfraniadau Yswiriant Gwladol

Fodd bynnag, mae Grŵp Gweithredol y Brifysgol wedi penderfynu y gall pob gweithwr gymryd 10 diwrnod o absenoldeb ar gyflog llawn waeth beth fo hyd eu gwasanaeth.

6. Hawl i ddychwelyd ar ôl APR

Os ydych yn dychwelyd i'r gwaith ar ôl wythnos neu bythefnos o absenoldeb APR mae gennych yr hawl i ddychwelyd i'r swydd a ddaliwyd gennych yn union cyn i'ch absenoldeb ddechrau, ar yr un telerau ac amodau cyflogaeth.

Os nad yw'n rhesymol ymarferol i chi ddychwelyd i'r un swydd, rhaid i chi gael cynnig gwaith addas arall os yw ar gael.

7. Adolygiad Polisi

Bydd Adnoddau Dynol yn cydgysylltu adolygiad o'r polisi hwn er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth ac arfer da. Cynhelir yr adolygiad ar y cyd â'r undebau llafur cydnabyddedig a chaiff unrhyw ddiwygiadau arfaethedig eu cyflwyno i'r pwyllgor perthnasol priodol i'w cymeradwyo os oes angen.