LinkedIn Learning

Llwyfan ddysgu ar-lein yw LinkedIn Learning sydd â dros 16,000 o gyrsiau o ansawdd mewn sgiliau digidol, creadigol a busnes. Mae gan staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth fynediad llawn, rhad ac am ddim i’r gwasanaeth sydd ar gael 24/7 ar eich cyfrifiadur neu'ch dyfais symudol gan ddefnyddio'r ap.

 

 

Gwybodaeth am Linkedin Learning

Mae LinkedIn Learning yn cynnwys miloedd o gyrsiau a addysgir gan arbenigwyr, gyda rhagor o gyrsiau yn cael eu hychwanegu bob wythnos. Mae ystod eang o gyrsiau ar gael i bawb o bob lefel - o ddechreuwyr i arbenigwyr.

Mae hyfforddiant ar gael mewn pynciau megis:

 • Meddalwedd ac offer busnes
 • Datblygu gyrfa
 • Gwasanaethau cwsmeriaid
 • Dylunio Graffeg
 • Diogelwch gwybodaeth
 • Arweinyddiaeth a rheoli
 • Ffotograffiaeth
 • Datblygiad proffesiynol
 • Datblygu meddalwedd
 • Dylunio a datblygu gwefannau

Ar ôl ichi greu'ch cyfrif, cewch argymhellion o gyrsiau sy'n berthnasol i'ch maes a'ch diddordebau chi. Gallwch hefyd rhannu'ch cyrsiau a'ch sgiliau â'ch proffil LinkedIn.

 

Cychwyn arni

Ar borwr gwe:

 1. Ewch i https://linkedinlearning.aber.ac.uk 
 2. Mewngofnodwch â’ch cyfeiriad ebost a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth
 3. Y tro cyntaf y byddwch yn mewngofnodi, gofynnir ichi gysylltu eich cyfrif personol LinkedIn neu barhau heb gysylltu cyfrif. Os nad oes gennych gyfrif LinkedIn ond bod arnoch eisiau creu un, cliciwch ar “Connect my LinkedIn account” ac ar y dudalen nesaf cliciwch ar “Join now”
 • Dyma rai o fanteision cysylltu eich cyfrif LinkedIn personol â LinkedIn Learning
  • Arbed amser, gyda mynediad rhwydd yn uniongyrchol o LinkedIn.com
  • Profiad dysgu sydd wedi’i deilwra’n fwy ar eich cyfer chi, gydag argymhellion personol yn seiliedig ar eich proffil proffesiynol a’r hyn y mae pobl eraill yn yr un swydd neu’r un diwydiant â chi yn ei ddysgu
  • Cadw dysgu yn flaenllaw yn eich meddwl, gydag argymhellion o ansawdd uchel gan arbenigwyr wrth ichi bori drwy eich llif newyddion
  • Gallu cofnodi eich cyflawniadau dysgu ar eich proffil LinkedIn

Ar ddyfais symudol:

 1. Chwiliwch am “LinkedIn Learning” yn eich siop apiau a mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfeiriad ebost a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth

Mae eich data a’ch preifatrwydd yn cael eu diogelu

 • Pan fyddwch yn cysylltu eich cyfrif LinkedIn, gallwch fod yn dawel eich meddwl mai dim ond eich gweithgarwch dysgu fydd yn cael ei rannu â’r Brifysgol. Ni fydd unrhyw weithgarwch na data arall o’ch cyfrif LinkedIn fyth ar gael i’r Brifysgol nac yn gallu cael ei rannu â hi. Mae manylion Gwybodaeth Preifatrwydd LinkedIn Learning ar gael yma
  https://www.linkedin.com/help/learning/answer/71996
 • Os dewiswch beidio â chysylltu eich cyfrif LinkedIn, byddwch yn creu cyfrif LinkedIn Learning ar wahân nad yw’n gysylltiedig â LinkedIn.com

Beth os newidiaf fy meddwl? Fe gysylltais fy nghyfrif LinkedIn â LinkedIn Learning, ond mae arnaf eisiau ei ddatgysylltu yn awr

 

Beth yw barn myfyrwyr am LinkedIn Learning?

Neidiwch i fersiwn testun o'r ffeithlun

Beth yw barn myfyrwyr Aberystwyth am LinkedIn Learning?

Beth oedd eich cymhelliad i gofrestru ar LinkedIn Learning?

 • "Roedd gen i ddiddordeb mewn astudio pynciau y tu hwnt i fy maes i"
 • "Am ei fod am ddim i fyfyrwyr prifysgol"
 • "Cael cyngor gan bobl sydd yn y diwydiant yn barod"
 • "Oherwydd gallai derbyn tystysgrif y gallech chi ei chyhoeddi ar eich profil LinkedIn am gwblhau cyrsiau wella eich cyflogadwyedd"
 • "Datblygu sgiliau gyrfa yn fy mlwyddyn olaf"
 • "Oherwydd ei fod mor hawdd ei ddefnyddio"

Pa gynnwys wylioch chi neu wrandoch chi arno?

 • "Menywod yn y gweithle"
 • "Dadansoddi data"
 • "awgrymiadau cyfweliad"
 • "Ymwybyddiaeth feddylgar"
 • "Meithrin a chynllunio gyrfa"
 • "Meithrin tîm"
 • "Arweinyddiaeth a rheoli"
 • “Amrywiaeth a chynhwysiant"
 • "Meddwl strategol"
 • "Ysgrifennu creadigol"
 • "Cyfrifiadura cwmwl a pheirianneg meddalwedd"
 • "Iaith raglennu Java"
 • "Cefnogaeth gyda meddalwedd Microsoft fel Excel"
 • "Technegau gwerthu"

Ydy’r cynnwys yn berthnasol i chi fel myfyriwr?

 • "Ydy, gan fod llawer o bynciau y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth yr hoffech chi eu cwmpasu a dyna lle mae LinkedIn Learning yn ddefnyddiol"
 • "Mae’n ymwneud mwy â symud ymlaen at yrfa ar ôl gadael y brifysgol. Mae’n dda bod ar y blaen a chael syniad o sut beth yw astudiaethau gyrfa"
 • "Mae llawer o gymorth a chyngor cyffredinol sy’n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sydd heb ddigon o amser neu ddim am ddilyn sgiliau astudio neu bwnc penodol gyda darlithydd"
 • "Rwyf i wedi dod ar draws cynnwys sy’n ymwneud â fy ngradd"
 • "Rwy’n credu y byddai pobl yn ei gael yn ddefnyddiol os ydyn nhw’n dilyn interniaethau gan ei fod yn ddefnyddiol ar gyfer paratoi at waith"
 • Ydy, i fyfyrwyr a darlithwyr."

Ydych chi’n ei gael yn haws ei ddefnyddio a llywio drwyddo?

 • "Mae’n hawdd ei ddefnyddio a llywio drwyddo, does dim byd yn gymhleth"
 • "Mae’r dewislenni a nodweddion eraill rhyngwyneb y defnyddiwr yn fanwl iawn ac yn hawdd llywio drwyddynt"
 • "I mi mae LinkedIn Learning llawer yn fwy coeth [na phlatfformau eraill] ac mae rhyngwyneb y defnyddiwr yn llawer mwy cyfeillgar"
 • "Y ffaith ei fod mor hawdd ei ddefnyddio yw un o’r rhesymau y penderfynais i gofrestru"

Pam fyddech chi’n argymell LinkedIn Learning i fyfyrwyr eraill?

 • "Oherwydd does dim byd i’w golli, a gallwch chi wastad ddysgu rhywbeth newydd"
 • "Mae ansawdd y cwrs yn uchel iawn. Mae’n trosglwyddo gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol yn gyflym- does dim byd gwell"
 • "Mae’n adnodd gwirioneddol ddefnyddiol i’w gael y tu allan i’r dosbarth"
 • "Mae’n ffurf drefnus ar ddysgu sydd ddim i’w chael yn unman arall"
 • "Rhoddodd gipolwg newydd i fi ar bethau nad oeddwn i wedi’u dysgu yn y Brifysgol"

Cynhyrchwyd gan y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr. Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).

Hyfforddiant ar gyfer staff

Mae'r Tîm Sgiliau Digidol yn darparu'r ddwy sesiwn hyfforddi ganlynol ar LinkedIn Learning i staff: 

Cychwyn arni gyda LinkedIn Learning

 • Dim sesiynau wedi'u trefnu ar hyn o bryd

Defnyddio LinkedIn Learning i gefnogi eich addysgu

 • Dim sesiynau wedi'u trefnu ar hyn o bryd

Os na allwch fynychu'r sesiynau sydd wedi'u trefnu, neu os hoffech drafod gofynion penodol gydag aelod o'n tîm, e-bostiwch digi@aber.ac.uk, neu gallwch hefyd drefnu apwyntiad ar-lein

Canfod cynnwys perthnasol (Staff)

Gall staff sy'n ei chael hi'n anodd i ddod o hyd i gynnwys perthnasol yn LinkedIn Learning i argymell i'w myfyrwyr, neu eu cyd-weithwyr, ddefnyddio'r ddogfen Excel isod.  Ynddi mae LinkedIn Learning wedi categoreiddio cynnwys o'u platfform a all fod yn addas ar gyfer staff a myfyrwyr.

Noder: Detholiad sydd yma o gynnwys LinkedIn Learning ac nid rhestr gynhwysfawr.

Lawrlwytho Dogfen Mapio Campws LinkedIn Learning (Gorffennaf '22)

Mae cynnwys o LinkedIn Learning wedi'i ddosbarthu yn y 14 categori canlynol: 

 1. Llwyddiant Myfyrwyr
 2. Cwricwlwm
 3. Llwyddiant Addysgu
 4. TG a Thechnoleg
 5. Celf a Chreadigol
 6. Gweinyddol a Chyllid
 7. Trefnu a Rheoli Prosiectau
 8. Effeithiolrwydd Sefydliadol
 9. Arweinyddiaeth
 10. Datblygiad Proffesiynol
 11. Adnoddau Dynol
 12. Amrywiaeth, Moeseg a'r Gyfraith
 13. Iechyd a Lles
 14. Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol     

I weld pob categori, cliciwch ar y tab cyfatebol ar waelod y ddogfen Excel. Ar gyfer unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â'r ddogfen hon, anfonwch e-bost at digi@aber.ac.uk  

Cymorth a chefnogaeth i ddefnyddio LinkedIn Learning

Wrth i chi weithio gyda LinkedIn Learning, rydym yn awyddus iawn i glywed am eich profiadau a'ch adborth.