Eitemau Ychwanegol

Am resymau amrywiol, efallai y byddwch yn penderfynu yr hoffech ddod â dodrefn / offer / eitemau trydanol ychwanegol i’ch llety. Rhaid i unrhyw eitem(au) ychwanegol beidio â rhwystro mynediad neu allanfa diogel i'ch llety a dylent gydymffurfo’n llwyr â deddfau diogelwch perthnasol – ewch i’n tudalen we Diogelwch Tân i gael rhagor o wybodaeth. Nid ydym yn caniatáu dodrefn clustogog heb eu hardystio a rhaid i unrhyw eitemau trydanol ychwanegol fod naill ai'n newydd neu wedi cael prawf PAT os ydyn nhw'n hŷn na blwyddyn.

Cyn dod ag unrhyw eitemau ychwanegol i’ch llety, mae'n rhaid i chi lenwi a chyflwyno Ffurflen Gais am Eitemau Ychwanegol y gellir ei chael gan y Swyddfa Llety, a dylid ei dychwelyd iddi.

Ar ôl i'r ffurflen gael ei chyflwyno i’r Swyddfa Llety, bydd yn cael ei hadolygu gan y tîm Preswylfeydd a fydd yn penderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod y cais.

Cyn gwneud eu penderfyniad, efallai y bydd angen gwybodaeth bellach gennych chi ar y tîm Preswylfeydd a byddent yn cysylltu â chi'n uniongyrchol pe bai hyn yn wir, neu efallai y bydd angen iddynt ymweld â'ch llety. Trwy gyflwyno'r Ffurflen Gais am Eitemau Ychwanegol i'r Swyddfa Llety, rydych chi'n cytuno i ganiatáu i'r tîm Preswylfeydd gael mynediad i'ch llety at y diben hwn.

Ni ddylech brynu / dod ag unrhyw eitemau ychwanegol i'r Brifysgol nes eich bod wedi derbyn cadarnhad o'u cymeradwyaeth.

Awgrym Da: Cyn gwneud cais i ddod ag eitem ychwanegol i'ch llety, edrychwch ar y rhestr eitemau gwaharddedig i sicrhau nad yw'r eitem yr ydych am ddod â hi wedi'i rhestru yno!

Wrth ofyn am ddod ag eitemau ychwanegol i'ch llety, bydd gofyn i chi gytuno i'r canlynol -

  • Talu am unrhyw gostau cynnal a chadw a / neu amnewid y gallai fod eu hangen yn ystod y cyfnod a pheidio â disgwyl i'r Brifysgol ysgwyddo unrhyw gostau o gwbl mewn perthynas â'r eitem(au).
  • Deall bod y Brifysgol yn cadw'r hawl i ofyn i'r eitem hon gael ei symud o'r safle ar eich cost eich hun pe bai'n mynd i gyflwr gwael nad ystyrir ei bod yn dderbyniol i'r Brifysgol.
  • Deall, wrth symud yr eitem (au) i mewn / allan o'ch llety, os bydd unrhyw ddifrod yn cael ei achosi i eiddo'r Brifysgol, byddech chi'n cael eich codi am unrhyw gostau atgyweirio.
  • Ar ddiwedd cyfnod y drwydded llety, byddech chi'n gyfrifol am symud yr eitem(au) o'r safle ar eich cost eich hun. Bydd methu â symud yr eitem (au) yn golygu y bydd y Brifysgol yn codi tâl arnoch am yr holl gostau yr eir iddynt wrth waredu'r eitem(au).
  • Deall bod yn rhaid i holl eiddo Prifysgol Aberystwyth aros yn y llety bob amser ac felly ni allwch symud unrhyw eiddo Prifysgol o'r llety i wneud lle i'r eitem(au) ychwanegol.
  • Deall bod yn rhaid i unrhyw eitemau trydanol dros 1 oed fod wedi cael prawf PAT (Profi Offer Cludadwy).
  • Deall bod yn rhaid i unrhyw ddodrefn meddal fod â label arddangos gwrthsefyll tân.