Eitemau Ychwanegol

Am amrywiol resymau efallai y byddwch yn penderfynu yr hoffech ddod â chelfi / cyfarpar / eitemau trydan ychwanegol i’ch llety. Mae’n bwysig nad yw’r eitem(au) ychwanegol yn creu rhwystr wrth fynd i mewn neu allan o’ch llety a dylent gydymffurfo’n llwyr â deddfwriaethau diogelwch perthnasol – ewch i’n gwefan Diogelwch Tân i gael rhagor o wybodaeth. Nid ydym yn caniatáu celfi  clustogog heb eu hardystio a rhaid i unrhyw eitemau trydan fod yn newydd neu wedi cael prawf PAT os cawsant eu prynu dros flwyddyn yn ôl.

Cyn dod ag eitemau ychwanegol i’ch llety rhaid llenwi a chyflwyno Ffurflen Gais Eitemau Ychwanegol sydd i’w chael gan y Swyddfa Llety. Ar ôl cyflwyno’r ffurflen i’r Swyddfa Llety, bydd y Tîm Bywyd Campws yn edrych arni a phenderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod y cais. Efallai y bydd ar y Tîm angen rhagor o wybodaeth gennych cyn penderfynu ac felly’n cysylltu â chi’n uniongyrchol. Wedi i’r cais gael ei ystyried, cysylltir â chi trwy e-bost i gadarnhau a yw’r cais wedi’i gymeradwyo neu ei wrthod. Felly, ni ddylech brynu na dod ag eitemau ychwanegol i’r Brifysgol tan ichi gael cadarnhad ei fod wedi’i gymeradwyo

Awgrym Da: Cyn gwneud cais i ddod ag eitem ychwanegol i’r llety gwnewch yn sicr nad yw ar restr yr eitemau gwaharddedig!

Pan wnewch gais i ddod ag eitem ychwanegol i’ch llety, gofynnir ichi gytuno i’r canlynol -

  • i dalu am gynnal a chadw a/neu gostau amnewid a allai godi yn ystod y cyfnod ac i beidio â disgwyl i’r Brifysgol ysgwyddo unrhyw gostau’n ymwneud â’r eitem(au).
  • i ddeall fod y Brifysgol yn cadw hawl i ofyn i’r eitem gael ei symud oddi yno ar eich cost eich hun pe byddai ei gyflwr yn dirywio i raddau sy’n annerbyniol ym marn y Brifysgol.
  • i ddeall os y gwneir difrod i eiddo’r Brifysgol wrth symud yr eitem(au) i mewn ac allan o’ch llety, y byddwch yn cael eich anfonebu am y costau trwsio.
  • ar ddiwedd cyfnod y trwydded llety, mai chi fydd yn gyfrifol am fynd â’r eitem(au) o’r llety ar eich cost eich hun. Os nad ewch â’r eitem(au) oddi yno bydd y Brifysgol yn eich anfonebu am holl gostau gwaredu’r eitem(au).
  • i ddeall bod yn rhaid i eiddo’r Brifysgol aros yn y llety ar bob adeg ac na ellir felly symud eiddo o’r llety i wneud lle i eitem(au) ychwanegol.
  • i ddeall fod rhaid i unrhyw eitem trydan a brynwyd dros flwyddyn yn ôl gael prawf PAT (Portable Appliance Testing).
  • i ddeall fod angen label gwerthsefyll tân ar unrhyw ddefnydd gorchuddio/llenni ac yn y blaen.