Y Cod Llety Myfyrwyr

Datblygwyd y Cod Llety Myfyrwyr (y Cod) gan Universities UK (UUK) a GuildHE er mwyn Rheoli Llety Myfyrwyr. Mae’n debyg mai ble rydych yn byw yw elfen bwysicaf eich profiad yn y brifysgol, yn enwedig yn y flwyddyn gyntaf. Mae’n dda gwybod, pan symudwch oddi cartref am y tro cyntaf, fod y Cod yno i ddiogelu eich hawliau i gael rhywle diogel i fyw sydd o safon uchel. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i’r Cod ac mae’n berthnasol i bob un o’n neuaddau.

Mae’r Cod yn amlinellu popeth y dylech ei ddisgwyl yn Llety’r Brifysgol yn ogystal â’ch cyfrifoldebau chithau fel tenant.

Amgylchedd iach, diogel – mae’r cod yn sicrhau bod eich llety’n bodloni’r holl safonau iechyd a diogelwch angenrheidiol.
Gwaith atgyweirio a chynnal a chadw – mae’r cod yn datgan bod y Brifysgol yn gyfrifol am sicrhau bod eich llety mewn cyflwr da a’ch bod yn gwybod sut i roi gwybod am unrhyw broblemau.
Amgylchedd byw glân a dymunol – mae’r cod yn datgan y dylai eich llety ddarparu systemau gwresogi, goleuo, dŵr poeth ac awyru da.
Perthynas ffurfiol, dan gontract â’r landlord – mae’r cod yn datgan y dylai fod gennych, a chithau’n denant, gontract ffurfiol â’r Brifysgol.
Gwasanaethau iechyd a lles – mae’r cod yn datgan y dylai’r Brifysgol roi gwybodaeth a chymorth ynghylch eich iechyd a’ch lles.
Amgylchedd byw heb ymddygiad gwrthgymdeithasol – mae’r cod yn datgan y dylai fod gan y Brifysgol weithdrefnau i helpu i sicrhau bod pawb yn cael eu trin â pharch.

Mae llety sydd wedi ymrwymo i’r Cod yn cael ei archwilio’n annibynnol bob 3 blynedd i sicrhau ei fod yn parhau i fodloni’r safonau uchel. Yn ein harchwiliad diweddaraf, cafodd Prifysgol Aberystwyth sicrwydd sylweddol (y lefel uchaf sydd ar gael)!
Os nad ydych yn meddwl bod eich llety’n cyrraedd y safonau uchel hyn, mae proses i’w dilyn er mwyn unioni hynny. I gael gwybod mwy, ewch i’n tudalen Cod Llety Myfyrwyr.
Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae’r Cod yn ei olygu i’n preswylwyr ar gael yn ein Llawlyfr i Breswylwyr.
Mae fideo rhagarweiniol byr a rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar ein tudalen Cod Llety Myfyrwyr.