Atafaelu Eitemau

Er lles iechyd a diogelwch bob preswylydd, os byddwn yn dod o hyd i eitem a ystyrir yn beryglus a/neu’n waharddedig yn eich llety, bydd aelod o’r tîm Bywyd Campws yn mynd â’r eitem oddi yno – ei atafaelu. 

Os yw eitem / eitemau yn cael eu cymryd o’ch llety, bydd derbynneb yn cael ei adael yn nodi: eich cyfeiriad prifysgol, y dyddiad / amser y cafodd ei gymryd, disgrifiad o’r eitem(au), y rheswm am ei atafaelu, enw a llofnod y myfyriwr (os yw’r myfyriwr yn bresennol ar y pryd), enw a llofnod yr aelod staff. Byddwch hefyd yn derbyn neges e-bost ddilynol oddi wrth y tîm Bywyd Campws yn cadarnhau’r sefyllfa.

Bydd y tîm Bywyd Campws yn cadw’r eitem(au) tan ddiwedd eich Trwydded a bydd angen ichi ei nôl o’r Swyddfa Llety yn Y Sgubor, Fferm Penglais (ar agor dydd Llun – Gwener 9am – 5.30pm) o fewn 7 diwrnod ar ôl diwedd eich cyfnod Trwydded. Ni chewch nôl yr eitem cyn diwedd cyfnod y Drwydded onibai bod trefniadau’n cael eu gwneud gyda’r tîm Bywyd Campws.