Cofrestru Ymwelydd

Byddwch yn torri amodau eich Cytundeb Trwydded os bydd ymwelydd yn aros yn eich ystafell dros nos heb gael caniatâd. Fe’ch cynghorir hefyd i geisio caniatâd eich cydletywyr.

Rhaid cofrestru ymwelwyr cyn 4pm bob dydd os ydynt am aros, a rhaid i westeion penwythnos gael eu cofrestru cyn 4pm ar ddydd Gwener. Fel rheol ni chaniateir i ymwelwyr aros am fwy na 3 noson yn olynol.

Rhaid i ymwelwyr cofrestredig fod yng nghwmni’r myfyriwr PA sydd wedi eu cofrestru trwy gydol eu harhosiad yn y llety. Cyfrifoldeb y myfyriwr PA yw ymddygiad a gweithredoedd yr ymwelydd.

Ni chaniateir i ymwelwyr gysgu yn unrhyw ran gymunol o’r llety preswyl.

Mae’r holl ddata sydd yn cael ei chasglu, cofnodi, ddefnyddio a’i rhannu gan yr adran Gwasanaethau Campws, yn cael ei wneud gan ddilyn y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen gwe Gwybodaeth Diogelu Data.