Cofrestru Ymwelydd

Byddwch yn torri amodau eich Cytundeb Trwydded os bydd ymwelydd yn aros yn eich ystafell dros nos heb gael caniatâd. Fe’ch cynghorir hefyd i geisio caniatâd eich cydletywyr.

Rhaid cofrestru ymwelwyr cyn 4pm bob dydd os ydynt am aros, a rhaid i westeion penwythnos gael eu cofrestru cyn 4pm ar ddydd Gwener. Ni chaniateir i ymwelwyr aros am fwy na 3 noson yn olynol fel rheol, ac mae’n rhaid iddynt fod dros 18 oed.

Rhaid i ymwelwyr cofrestredig fod yng nghwmni’r myfyriwr PA sydd wedi eu cofrestru trwy gydol eu harhosiad yn y llety. Cyfrifoldeb y myfyriwr PA yw ymddygiad a gweithredoedd yr ymwelydd.

Ni chaniateir i ymwelwyr gysgu yn unrhyw ran gymunol o’r llety preswyl.

Os bydd eich ymwelydd angen lle i barcio yn ystod eu cyfnod yma, bydd angen iddynt fynd i weld staff Diogelwch y Safle ym Mhrif Dderbynfa’r Campws, Campws Penglais.

Mae’r holl ddata sydd yn cael ei chasglu, cofnodi, ddefnyddio a’i rhannu gan yr adran Gwasanaethau Campws, yn cael ei wneud gan ddilyn y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen gwe Gwybodaeth Diogelu Data.