Gwobr Cwrs Nodedig PA

Bob blwyddyn mae’r Grŵp E-ddysgu’n goruchwylio Gwobr Cwrs Nodedig PA. Diben y wobr yw dathlu’r arferion gorau wrth gynllunio cwrs Blackboard ar gyfer modiwlau ac addysgu ar draws y Brifysgol ac mae’n seiliedig ar Raglen Cwrs Nodedig Blackboard ei hun. Gall unrhyw aelod o staff gyflwyno cais am Gwobr Cwrs Nodedig. Yr unig beth sy’n rhaid i chi ei wneud yw llenwi ffurflen hunanasesu a’i chyflwyno i’r Grŵp E-ddysgu (drwy e-bost: eddysgu@aber.ac.uk) cyn 12yp ar 1 Chwefror 2021. 

Gofynnir i ymgeiswyr nodi eu harferion nodedig ar y modiwl a chânt farciau am bedwar o brif feini prawf:

 • Cynllun y Cwrs
 • Rhyngweithio a Chydweithio
 • Asesu
 • Cymorth i Ddysgwyr

Er mwyn cynorthwyo’r broses, mae’r Grŵp E-ddysgu’n cynnig sesiwn hyfforddi Rhagoriaeth E-ddysgu: Cyflwyno Cais GCN. Gallwch archebu lle yma.  

Mae’r Wobr Cwrs Nodedig bellach yn ei chweched flwyddyn ac, ers ei sefydlu, rydym wedi gweld pump o fodiwlau’n ennill Gwobr Cwrs Nodedig, deuddeg o fodiwlau’n ennill statws Canmoliaeth Uchel a saith o fodiwlau’n ennill safonau Canmoliaeth. 

Yn ogystal â gwobrwyo’r arferion gorau, mae Gwobr Cwrs Nodedig PA yn cynorthwyo staff i ehangu eu modiwlau ar Blackboard a rhannu arferion da ledled y Brifysgol. Mae enillwyr y Wobr Cwrs Nodedig yn aml yn mynd ymlaen i roi cyflwyniad yn y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu flynyddol. 

Os ydych chi’n ystyried cyflwyno Cais am Wobr Cwrs Nodedig:

 • Lawrlwythwch gopi o’r ffurflen gais a’r Gwobr Cwrs Nodedig
 • Cofrestrwch ar gyfer sesiwn hyfforddi Rhagoriaeth E-ddysgu: Cyflwyno Cais GCN
 • Trefnwch ymgynghoriad ag aelod o’r Grŵp E-ddysgu i wneud MOT modiwl
 • Llenwch y ffurflen gais hunanasesu a’i chyflwyno i’r Grŵp E-ddysgu cyn 12yp ar 01 Chwefror2021. 

Enillwyr GCN PA 2018-19

Mae’r ystod amrywiol o arddulliau dysgu ac addysgu a welwyd yn y ceisiadau eleni yn adlewyrchu’r gwaith arloesol sy’n cael ei wneud ledled y sefydliad.

We are delighted to announce the winners of the 2018-19 ECA competition:

Mae arferion enghreifftiol y modiwlau sy'n ennill yn gweld  hwn: 

Enillwyr GCN PA 2017-18 

Ym marn y panel roedd hon yn gystadleuaeth arbennig o glos, a daeth y mwyafrif o ymgeiswyr i'r clwstwr 'Accomplished', sef yr ail lefel yn y cyfarwyddiadau yn union o dan 'Nodedig'. Er na farnwyd bod un o'r modiwlau'n 'nodedig' ymhob maes, roedd rhai arferion nodedig i'w cael yn nifer o'r cyrsiau. Am y rheswm hwn, dim ond gwobrau 'Cymeradwyaeth Uchel' y mae'r panel wedi penderfynu eu cyflwyno. 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi enillwyr cystadleuaeth GCN am 2017-18: 

 • Cymeradwyaeth Uchel - Adam Vellender, MA26620_AB0_2017-18 Applied Statistics (2017-18)  
 • Cymeradwyaeth Uchel - Catherine O'Hanlon, PS21310_AB0_2017-18 Quantitative Research Methods (2017-18)  
 • Cymeradwyaeth Uchel Daniel Low, BR14810_AB0_2017-18 Sport and Exercise Kinesiology (2017-18)  
 • Cymeradwyaeth Uchel - Stephen Chapman, BDM8620_AB0_2017-18 Waste Stream Valorisation (2017-18) 

Mae arferion enghreifftiol y modiwlau sy'n ennill yn gweld  hwn. 

Dyfyniadau gan y cyfranogwyr: 

“Rhoddodd canllawiau'r ECA rywbeth sylweddol imi feddwl amdano pan oeddwn i'n dylunio deunydd ategol ar-lein i'm modiwl. Yn ogystal â'r dulliau arloesol a chyffrous o ddefnyddio technoleg a wnaed gan fy nghydweithwyr yn yr adran fathemateg, gobeithio y bydd yr ymdrechion hyn yn sicrhau bod myfyrwyr mathemateg Aberystwyth yn dal i gael profiad ardderchog. Diolch yn fawr i'r myfyrwyr a gymerodd y modiwl, eleni a'r llynedd, am eu hadborth calonogol a defnyddiol.” - Adam Vellender, Cymeradwyaeth Uchel 

“A minnau'n gorfod cynllunio modiwl newydd eleni, manteisiais ar y cyfle i ddatblygu'r tudalennau Blackboard yn unol â chanllawiau'r Cwrs Eithriadol. Helpodd y broses i mi sylweddoli'r agweddau da rydw i'n eu darparu eisoes a bu'n help imi hefyd feddwl am sut y gallaf wella a datblygu fy mhresenoldeb ar Blackboard. Ces i'r broses gyfan yn amhrisiadwy.” - Daniel Low, Cymeradwyaeth Uchel 

Dyfyniadau gan y Panel 

Roedd pob un o'r cyrsiau a gyflwynwyd i'r gystadleuaeth eleni yn defnyddio dulliau gwahanol a blaengar o gyflwyno cyfran fawr o wybodaeth a chynnwys modiwl, mae'n dda gweld rhai dulliau gwirioneddol greadigol tuag at y broses.” - Aelod o'r Panel 

“Mae buddugwyr eleni yn dangos safon uchel y dysgu a'r addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae eu harferion nodedig yn ffordd o ysbrydoli eraill i fod yn ddyfeisgar ac ennyn diddordeb myfyrwyr mewn dysgu gweithredol.” - Aelod o'r Panel