Isafswm y Cynnwys Gofynnol ar Blackboard

 Ffeiliau Canllaw

Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard Worddoc.

Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard PDF

Blackboard yw amgylchedd dysgu ar-lein Prifysgol Aberystwyth (PA). Mae gan bob modiwl AU ei safle cwrs ei hun ar Blackboard.  Mae'r Isafswm Presenoldeb Gofynnol yn rhoi cysondeb ac yn gwella defnyddioldeb Blackboard er mwyn i fyfyrwyr allu dod o hyd i'r cynnwys y mae arnynt ei angen. Dylai'r holl gynnwys a uwchlwythir ac a gynhyrchir ar Blackboard fod mor hygyrch â phosib. Gweler Cyfarwyddyd ar Greu Deunyddiau Dysgu Hygyrch PA i gael rhagor o wybodaeth.

Mae pob un o safleoedd cyrsiau PA Blackboard yn defnyddio templed y cytunwyd arno ac yn cynnwys lle ar gyfer gwybodaeth graidd. Cytunir ar y templed ar gyfer modiwlau bob blwyddyn.

Ffolder Gwybodaeth Modiwl

Dylai ffolder gwybodaeth y modiwl gynnwys y canlynol:

 • Amlinelliad o'r modiwl, nodau a deilliannau dysgu, gan gynnwys dolen i gronfa ddata'r modiwlau. Gellir darparu llawlyfr modiwl y gellir ei lawrlwytho ar wahân sy'n cynnwys y wybodaeth hon.
 • Cyflwyniad wedi'i recordio i'r modiwl gan gynnwys sut i lywio drwy gynnwys Blackboard.
 • Deunyddiau cyflwyno i helpu myfyrwyr i ymgyfarwyddo â gofynion y modiwl, wedi'u trefnu mewn un ffolder. Dylai hyn gynnwys gweithgareddau sy’n helpu’r myfyrwyr i ymgyfarwyddo â'r offer a'r dulliau a ddefnyddir yn y modiwl. Darparwch gyfarwyddiadau clir i fyfyrwyr ar sut i ymgymryd â'r modiwl a'r gweithgareddau dysgu.
 • Gwybodaeth ynghylch pa pryd y bydd cynnwys ar gael i fyfyrwyr.
 • Dolen i unrhyw wybodaeth iechyd a diogelwch berthnasol ar gyfer astudio'r modiwl, gan gynnwys asesiadau risg lle bo hynny'n berthnasol.
 • Gwybodaeth am staff sy'n dysgu'r cwrs gan gynnwys proffiliau staff, manylion cyswllt ac argaeledd, sut i drefnu cyfarfod (yn bersonol neu ar-lein) a pha bryd y dylai myfyrwyr ddisgwyl cael ateb i ymholiad.
 • Manylion am sut y gall myfyrwyr roi adborth ar y modiwl.
 • Dolen i offeryn Cwrs Panopto

Lleoliad trefnus ar gyfer Deunyddiau Dysgu

Dylid creu strwythur ffolder neu Fodiwl Dysgu ar gyfer Deunyddiau Dysgu. Er mwyn i staff gael bod yn gyfrifol am y ffordd y trefnir y cynnwys, nid ydym wedi pennu strwythur penodol. Dylai'r staff sicrhau:

 • Bod y cynnwys wedi’i drefnu'n glir gyda ffolderi /Modiwlau Dysgu yn ôl wythnosau neu bynciau (mae canllawiau ar fodiwlau dysgu a ffolderi ar gael).
 • Bod yr holl gynnwys, gan gynnwys ffolderi / Modiwlau Dysgu, yn cael eu henwi'n glir ac yn gyson.
 • Bod yr holl ddeunyddiau dysgu perthnasol yn cael eu huwchlwytho i safle'r cwrs ar Blackboard – mae hyn yn cynnwys sleidiau PowerPoint, taflenni, nodiadau neu ddeunyddiau ategol eraill.
 • Bod y gweithgareddau dysgu'n cael eu hychwanegu ochr yn ochr â'r deunyddiau ategol perthnasol (adnoddau dysgu).
 • Cyfarwyddiadau clir i fyfyrwyr ar beth i'w wneud gyda phob adnodd.
 • Rhaid i'r holl ddeunyddiau dysgu fod mor hygyrch â phosib. Os na ellir gwneud rhai eitemau yn gwbl hygyrch, eglurwch pam a beth all y myfyrwyr ei wneud er mwyn gofyn am opsiynau mwy hygyrch. Gweler y Cyfarwyddyd ar Greu Deunyddiau Dysgu Hygyrch i gael mwy o wybodaeth.
 • Bod recordiadau Panopto wedi'u cynnwys ochr yn ochr â'r deunyddiau / gweithgareddau dysgu perthnasol. I gael arweiniad ar recordio darlithoedd byw, gweler Polisi Cipio Darlithoedd PA. I gael arweiniad ar ddarlithoedd a recordiwyd ymlaen llaw, gweler Sut i sicrhau bod recordiadau anghydamserol yn ennyn brwdfrydedd ac yn rhyngweithiol
 • Pan fo'n briodol, defnyddiwch Ryddhau Ymaddasol i ryddhau cynnwys ar adegau penodol, i ddefnyddwyr penodol, neu yn seiliedig ar weithgareddau'r defnyddwyr.

Ffolder Asesu ac Adborth

Dylai'r ffolder asesu ac adborth gynnwys:

 • Gwybodaeth asesu gan gynnwys meini prawf marcio.
 • Sut i gael adborth.
 • Pwyntiau ar gyflwyno'r aseiniad gyda gwybodaeth lawn gan gynnwys y dyddiad a’r amser hwyraf y ceir cyflwyno’r aseiniad.
 • Dolen i'r Rheoliad ar Ymddygiad Annerbyniol
 • Dolen i Hen Bapurau Arholiad
 • Argymhellir olrhain ystadegau ar friffiau aseiniadau, gan ei fod yn fodd i staff addysgu wybod a yw myfyrwyr wedi edrych ar friffiau’r aseiniadau ai peidio.
 • Pwy y dylid cysylltu â hwy os yw myfyrwyr yn cael trafferth yn cyflwyno aseiniadau. Cyfeiriwch y myfyrwyr at yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu i gael cymorth technegol ( eddysgu@aber.ac.uk).

Ffolder (gudd) Arholwyr Allanol

Dylai'r ffolder hon gynnwys:

 • Eitemau yr hoffech i'r Arholwr Allanol eu gweld
 • Aseiniadau wedi'u marcio a lawrlwythwyd ar gyfer eu safoni
 • Tystiolaeth o brosesau safoni
 • Ni ddylai'r ffolder hon fyth fod yn weladwy i fyfyrwyr

Rhestr Ddarllen Aspire

Dylid ychwanegu’r rhestr ddarllen Aspire fel eitem ar wahân (yn hytrach nag mewn ffolder) a’i gosod ar y tab Cynnwys fel un o'r chwe eitem uchaf.

“Mae'r Polisi hwn yn cael ei gynnal gan Gwasanaethau Gwybodaeth. Fe’i adolygwyd ddiwethaf ym mis Ionawr 2022 gan Bwyllgor Gwella Academaidd a bydd yn cael ei adolygu eto ym mis Ionawr 2023. / This Policy is maintained by Information Services, was last reviewed by Academic Enhancement Committee in January 2022 and is due for review in January 2023.”

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae rhagor o wybodaeth a chymorth ar gael: