Ffurflen Gais Safle WordPress

Rhaid i'r rhan hon gael ei llenwi gan yr aelod o staff a fydd yn rheoli'r safle.

Deallaf, gan mai myfi yw perchennog cofrestredig y safle hwn, mai fi sy'n gyfrifol am yr holl ddefnydd a wneir ohono. Cytunaf i gadw at Reolau a Rheoliadau'r Gwasanaethau Gwybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/web/wordpressis/regulations


Rwyf wedi darllen y datganiad uchod ac yn ei dderbyn