Gwasanaeth Cyfeirio

signpost

Weithiau gall bywyd myfyriwr deimlo fel tipyn o ddrysfa!

Dyma rai opsiynau cymorth defnyddiol y gallech gael mynediad iddynt yn ystod eich amser yn byw gyda ni:

Llinell Gymorth Prifysgol 24/7:

Tu allan i oriau swyddfa, os ar unrhyw adeg rydych angen siarad gyda rhywun, neu os oes gennych bryder a'ch bod ddim yn siŵr pwy i siarad â, gallwch gysylltu â'r Llinell Gymorth y Brifysgol 24/7 ar (01970 62) 2900.

Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian:

Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol sy’n cynnig cyngor a chymorth ar faterion amrywiol, o broblemau llety, cynnydd academaidd a gweithdrefnau’r Brifysgol, i reoli arian a phwy sy’n gymwys am Gronfeydd Caledi.

Y Gwasanaeth Hygyrchedd:

Mae’r gwasanaeth hygyrchedd yn cynnig cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr anabl, i’r rhai sydd â chyflyrau iechyd hirdymor neu’r rhai sydd â gwahaniaethau dysgu penodol.

Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr:

Mae gweithwyr proffesiynol cymwys ar gael i gynorthwyo a chynghori myfyrwyr i ddatblygu sgiliau i wella eu cadernid ac i greu strategaethau cadarnhaol er mwyn eu cynorthwyo i ymdopi â sefyllfaoedd anodd. Gallant hefyd roi cyngor ar y llwybr cymorth mwyaf addas os nad yr arbenigwyr iechyd meddwl neu’r cwnselwyr ar y tîm sydd yn y sefyllfa orau i gynorthwyo.
Mae amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol am sut orau i ddeall a rheoli materion lles ac iechyd meddwl amrywiol ar gael ar eu tudalennau gwe, yn ogystal â’r holl ddolenni perthnasol ar gyfer gwybodaeth mewn argyfwng, cofrestru â’r gwasanaeth neu grybwyll pryderon am fyfyriwr, platfformau ar-lein 24/7, llinellu cymorth, gwe-sgwrsio a llawer, llawer mwy. Ewch i’w tudalennau gwe i ddysgu rhagor.

Urddas a Pharch Myfyrwyr:

Bwriad Prifysgol Aberystwyth ac Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yw darparu amgylchedd gwaith a dysgu sy’n cyfoethogi bywydau, lle mae pawb yn cael eu trin ag urddas a pharch. Ni fydd y Brifysgol na’r Undeb yn goddef bwlio nac aflonyddu nac unrhyw fath o ymddygiad sy’n groes i urddas a pharch gan ei myfyrwyr. Am ragor o wybodaeth ar y mathau o ymddygiad nad ydynt yn dderbyniol, sut i adrodd ar fater urddas a pharch ac am ffynonellau cymorth a chefnogaeth, ewch i’w tudalennau gwe.

Mentoriaid Ffordd Hyn:

Israddedigion ail neu drydedd flwyddyn neu uwchraddedigion yw’r Mentoriaid Ffordd Hyn. Maent yn gynnig cymorth a chyngor cyfeillgar ac anffurfiol ar bob agwedd ar fywyd Prifysgol. Gallant hefyd roi cefnogaeth gyson ac iddi fwy o strwythur i fyfyrwyr newydd ar bob agwedd ar fywyd myfyriwr.

I gael gwybod sut i fanteisio ar y gwasanaethau uchod, ewch i’w tudalennau gwe.

Togetherall:

Mae cymorth ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy fynd i’w tudalennau gwe.

Fe fydd rhywun yno bob munud o bob dydd. Cewch ymuno â chymuned gefnogol ar-lein sy’n hollol ddienw, cymryd rhan mewn asesiad lles iechyd meddwl, cymryd rhan mewn cwrs grŵp a dilyn modiwlau hunanddatblygu.

Mae Togetherall yn ffynhonnell wych o gymorth y tu allan i'r oriau swyddfa arferol, ac mae'n golygu y gallwch gael cefnogaeth pan fydd ein gwasanaethau ni ar gau. Mae hyn yn cynnwys penwythnosau, gyda'r nos a'r tu allan i'r tymor. 

Ewch i’w tudalennau gwe a rhowch gyfeiriad eich e-bost Prifysgol Aberystwyth i ymuno - mae'n cymryd 5 munud ac fe fydd cefnogaeth ar gael i chi’n syth.

Care First:

Mynediad am ddim i’r holl fyfyrwyr i ‘barth lles’ ar-lein a chyfrinachol 24/7. Cewch gyngor ar amrywiaeth o faterion megis: lles, perthynasau, llety, cyllid, cyflogaeth. Mae cwnsela byrdymor ar gael hefyd i unrhyw fyfyriwr sydd ei angen. 

Gallwch gael gafael ar Care First trwy’r tudalennau gwe Lles Myfyrwyr: Care First  : Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd, Prifysgol Aberystwyth.

Undeb y Myfyrwyr:

Mae Gwasanaeth Cynghori Undeb y Myfyrwyr wedi’i leoli yn Adeilad Undeb y Myfyrwyr ar gampws Pen-glais. Gall y gwasanaeth eich helpu â nifer o faterion. Ewch i’w tudalennau gwe i ddysgu rhagor.

Asiantaethau Eraill:

Efallai yr hoffech gysylltu ag asiantaeth arall y tu allan i’r Brifysgol ar ryw adeg i gael sgwrs â rhywun a allai eich helpu:

  • Student Space – gwybodaeth am ddim dros neges destun, y ffôn ac ar-lein.
  • Mind Aberystwyth – gwefan; ffôn: 01970 626225
  • Llinell Gymorth a Gwrando’r Gymuned - gwefan; ffôn: 0800 132737; testun: ‘help’ i 81066 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos - cymorth i bobl yng Nghymru)
  • Y Samariaid – gwefan; ffôn: 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)
  • Y Samariaid Llinell Gymraeg: 0808 164 0123 (7yh tan 11yh bob dydd)
  • Papyrus - gwefan; ffôn: 08000 684141; testun: 07786 209697 (Llun - Gwener 10yb-10yh, Penwythnosau 2yh-10yh a Gŵyl y Banc 2yh-5yh)